Next meeting

The 19th ERG Science Meeting
Date 27-29 Nov. 2023
Place The University of Tokyo + Zoom
Registration Deadline:
Organizers Kunihiro Keika (Univ. Tokyo)
Iku Shinohara (JAXA)
Yoshizumi Miyoshi (Nagoya Univ.)
Shoya Matsuda (Kanazawa Univ.)
Yuto Kato (Tohoku Univ.)
Satoshi Kasahara (Univ. Tokyo)